Nederlands - FranÁais
Home > Wettelijke bepalingen
Print deze pagina
Wettelijke bepalingen

De versie van onze verklaring inzake de bescherming van persoonsgegevens (hieronder) is van toepassing vanaf 01/09/2021. Indien u een vorige versie van onze verklaring inzake de bescherming van persoonsgegevens wilt raadplegen, kan u ons contacteren per mail (privacy@fiducre.be) of via brief (FIDUCRE NV,  Privacy Office, Marnixlaan 24, B-1000 Brussel).

Verklaring van FIDUCRE NV inzake de bescherming van persoonsgegevens

 

Inhoud

 1. Wat is het doel en de reikwijdte van deze Verklaring ?
 2. Welke soorten persoonsgegevens verwerken we ?
 3. Wat doen we met uw persoonsgegevens ?
 4. Met wie delen we uw gegevens en waarom ?
 5. Wat zijn uw rechten en hoe respecteren we ze ?
 6. Bent u verplicht ons gegevens te verstrekken ?
 7. Hoe beschermen we uw persoonsgegevens ?
 8. Hoe lang bewaren we uw persoonsgegevens ?
 9. Wijzigingen van deze Verklaring
 10. Contact en vragen
 11. Aanvulling op de Verklaring van FIDUCRE NV

Dit is de Verklaring (versie V2.0 van 01/09/2021) inzake de bescherming van persoonsgegevens van FIDUCRE NV die optreedt als verwerkingsverantwoordelijke FIDUCRE NV – Schuldinvorderaar met inschrijvingsnummer 206527 - Marnixlaan 24, B-1000 Brussel - Brussel RPR – BTW BE 0403.173.372 - BIC: BBRUBEBB – IBAN: BE88 6520 4085 2341 –www.fiducre.be.

FIDUCRE NV is onderworpen aan de verplichtingen met betrekking tot gegevensbescherming zoals uiteengezet in de Algemene Verordening Gegevensbescherming 2016/679 (AVG, ook bekend onder de Engelse afkorting GDPR) en lokale wetgevingen ter bescherming van persoonsgegevens, zoals de wet betreffende de bescherming van natuurlijke personen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens van 30/07/2018.

Dit is de Verklaring inzake de bescherming van persoonsgegevens van FIDUCRE NV (ďFIDUCREĒ, ďwijĒ, ďweĒ, ďonsĒ en ďonzeĒ), en deze is van toepassing op FIDUCRE zolang wij persoonsgegevens verwerken die toebehoren aan natuurlijke personen (ďuĒ).

FIDUCRE NV maakt deel uit van ING BELGIň NV dat deel uitmaakt van ING GROEP (hierna: ING). ING GROEP richt zich hoofdzakelijk naar particulieren en KMOís. ING GROEP is nog actief via bedrijven en filialen in verscheidene landen van de Europese Unie en ook daarbuiten. In BelgiŽ maken volgende bedrijven deel uit van de ING GROEP: ING BelgiŽ NV, ING Lease Belgium NV, Record Credits NV.

1. Wat is het doel en de reikwijdte van deze Verklaring ?

Bij FIDUCRE begrijpen we dat uw persoonsgegevens belangrijk voor u zijn. In deze Verklaring wordt op eenvoudige en heldere wijze uitgelegd welke persoonsgegevens wij verzamelen, registreren, opslaan, gebruiken en verwerken en hoe we dat doen. Onze benadering kan als volgt worden samengevat: de juiste mensen gebruiken de juiste gegevens voor het juiste doel.

Deze Verklaring inzake de bescherming van persoonsgegevens geldt voor:

 • Alle voormalige, bestaande en potentiŽle debiteurs van FIDUCRE die natuurlijke personen zijn (ďuĒ). Het gaat hierbij ook om eenmanszaken, wettelijke vertegenwoordigers of contactpersonen die namens onze zakelijke klanten optreden;
 • Iedereen die betrokken is bij een transactie met FIDUCRE, zowel persoonlijk of als vertegenwoordiger van een rechtspersoon (bijvoorbeeld een manager van een bedrijf, tussenpersoon, wettelijk vertegenwoordiger, operationeel medewerker, personen die zich willen garant stellen, uiteindelijke begunstigden, enz.);
 • Personen die geen debiteur zijn van FIDUCRE. Dat kunnen personen zijn die een FIDUCRE website, kantoor of filiaal bezoeken, professionele adviseurs, aandeelhouders, enz...

We verzamelen uw persoonsgegevens op de volgende manieren:

 • U deelt uw persoonsgegevens met onze rechtsvoorganger wanneer u aldaar klant wordt, u zich registreert voor online diensten van FIDUCRE of diens rechtsvoorganger, online een formulier invult, een contract met FIDUCRE of diens rechtsvoorganger ondertekent, onze producten en diensten gebruikt, via een van onze communicatiekanalen contact met ons opneemt of onze websites bezoekt.
 • Uw organisatie is een potentiŽle of een bestaande klant en uw persoonsgegevens zijn aan ons verstrekt zodat wij ze kunnen gebruiken wanneer we contact willen opnemen met uw organisatie.
 • Wij hebben uw persoonsgegevens verkregen uit andere beschikbare bronnen zoals debiteurenregisters (inclusief de Centrale voor kredieten aan particulieren van de Nationale Bank van BelgiŽ (NBB), kadasters, zakelijke registers, vennootschapsregisters, de online en traditionele media, openbare bronnen of andere bedrijven binnen ING of derden zoals betalings- of transactieverwerkers, kredietagentschappen, andere financiŽle instellingen, commerciŽle bedrijven, of overheidsinstanties.

2. Welke soorten persoonsgegevens verwerken we ?

Persoonsgegevens zijn alle gegevens waarmee een natuurlijke persoon kan worden geÔdentificeerd of die aan een natuurlijke persoon kunnen worden gekoppeld. We verwerken onder meer de volgende persoonsgegevens:

 • Identificatiegegevens: uw naam, geboortedatum en -plaats, identificatienummer, e-mailadres, telefoonnummer, aanspreektitel, nationaliteit en een voorbeeld van uw handtekening, rijksregisternummer; 
 • Transactiegegevens, zoals het nummer van uw bankrekening, alsook stortingen, opnames en boekingen gemaakt vanaf of naar uw rekening, en waar en wanneer deze plaatsvonden; 
 • FinanciŽle gegevens, zoals facturen, creditnotaís, loonstrookjes, betaalgedrag, de waarde van uw huis of andere vermogensbestanddelen, uw kredietgeschiedenis, leencapaciteit, financiŽle producten die u bij ťťn van onze rechtsvoorgangers afneemt, of u in een kredietregister bent geregistreerd, betalingsachterstanden en informatie over uw inkomsten; 
 • Socio-demografische gegevens, zoals uw burgerlijke staat en of u kinderen heeft. Indien gegevens worden aangemerkt als gevoelig volgens lokale wet- en regelgeving, respecteren wij die lokale wet- en regelgeving;

Gevoelige gegevens

 • Fiducre verwerkt in principe geen gevoelige gegevens, dit zijn gegevens over uw gezondheid, etnische achtergrond, religieuze en politieke overtuigingen, seksuele geaardheid, genetische en biometrische gegevens en gegevens over strafbare feiten.
 • Informatie over fraude kan wel verwerkt worden indien de verwerking van deze informatie onontbeerlijk is voor de correcte afhandeling van een dossier.

3. Wat doen we met uw persoonsgegevens ?

Gegevensverwerking is elke activiteit die in verband met persoonsgegevens kan worden uitgevoerd. Het gaat bijvoorbeeld om verzamelen, registreren, opslaan, aanpassen, organiseren, gebruiken, verstrekken, overdragen of wissen van persoonsgegevens overeenkomstig de wet- en regelgeving die van toepassing is.

Wij gebruiken uw persoonsgegevens enkel op basis van ťťn van de volgende wettelijke grondslagen:

 • Om een contract met u af te sluiten en uit te voeren;
 • Om te voldoen aan onze wettelijke verplichtingen;
 • Voor onze legitieme zakelijke belangen. Deze gegevensverwerking kan noodzakelijk zijn om goede relaties te onderhouden met alle klanten en andere betrokken partijen, om fraude te voorkomen en te bestrijden en om de beveiliging van transacties en verrichtingen door ING te handhaven;
 • Wanneer we uw toestemming hebben ontvangen. U kan op ieder gewenst moment deze toestemming terug intrekken.

We kunnen uw persoonsgegevens verwerken voor volgende doeleinden:

 • Administratie. We hebben uw adres, e-mailadres of telefoonnummer nodig om contact met u te kunnen opnemen. Tevens worden uw betaalgegevens verwerkt met oog op de correcte aanrekening van ontvangen betalingen en het correcte beheer van uw dossier
 • Het sluiten van overeenkomsten waarbij u partij bent of de voorbereiding voor het sluiten van overeenkomsten. We gebruiken informatie over u wanneer u een overeenkomst met ons sluit of wanneer wij contact met u moeten opnemen.
 • Voor analyse van kredietrisicoís en betalingsgedrag. We gebruiken en analyseren gegevens over uw kredietgeschiedenis en terugbetalingsgedrag om bijvoorbeeld te bepalen of u in staat bent om een bepaald bedrag terug te betalen in een maal, dan wel bij maandelijkse afbetaling.
 • Het uitvoeren van bedrijfsprocessen, intern management en managementrapportage. We verwerken uw gegevens om onze bedrijfsactiviteiten te ondersteunen en om het management te helpen bij de besluitvorming over onze activiteiten en diensten.
 • Voldoen aan de wettelijke verplichtingen die wij hebben. Wij verwerken uw gegevens om te voldoen aan diverse wettelijke verplichtingen en vereisten. Bijvoorbeeld (niet-exhaustief):
  • Voldoen aan de wettelijke verplichting om een voorafgaande ingebrekestelling te sturen naar de schuldenaar van een vordering zoals opgelegd door de Wet betreffende de Minnelijke Invordering, het Burgerlijk Wetboek en de Loonbeschermingswet.
  • Voldoen aan de wettelijke verplichtingen inzake consumentenkrediet in het Wetboek van Economisch recht.
  • Voldoen aan de wettelijke verplichtingen inzake collectieve schuldenregelingen.
  • Voldoen aan de wettelijke verplichtingen inzake faillissementen en gerechtelijke reorganisaties zoals neergelegd in Boek XX Wetboek van Economisch recht.

Voor rechtspersonen-klanten (bijvoorbeeld bedrijven, financiŽle instellingen, enz.):

Het sluiten van overeenkomsten waarbij u partij bent of de voorbereiding voor het sluiten van overeenkomsten. Het is mogelijk dat we de persoonsgegevens van wettelijke vertegenwoordigers, uiteindelijke begunstigden (UBOís), en andere betrokkenen zoals contactpersonen, garantstellers, enz. moeten verwerken voor de volgende doelen:

 • Administratie. Bijvoorbeeld, wanneer een rechtspersoon om enige reden betrokken is bij een transactie of contact met FIDUCRE zijn wij verplicht om persoonsgegevens van zijn vertegenwoordigers, gemachtigden, garantstellers en uiteindelijke begunstigden te verzamelen. Dit om hun identiteit te verifiŽren (door middel van een kopie van hun identiteitskaart of paspoort) en om te beoordelen zij de betrokken rechtspersoon geldig kunnen verbinden. We moeten ook het professioneel adres, telefoonnummer en e-mailadres verzamelen om deze personen te contacteren. Het betreft niet steeds de persoon die de rechtspersoon in rechte of anderszins kan verbinden doch ook de natuurlijke persoon die wordt gecontacteerd met oog op berichtgeving aan of correspondentie met de rechtspersoon.
 • Het sluiten van overeenkomsten waarbij onze rechtspersonen-klanten partij zijn of de voorbereiding voor het sluiten van een overeenkomst met de klant, en om deze klant te contacteren indien nodig. Als u een natuurlijk persoon bent die garant staat voor de klant, of een begunstigde van een betalingsinstrument, kunnen wij uw persoonsgegevens verwerken om een overeenkomst te sluiten of om een betalingsinstructie verbonden aan onze afspraken met de klant uit te voeren. We kunnen uw bevoegdheden en volmachten verifiŽren aan de hand van handelsregisters of benoemingsaktes
 • Het uitvoeren van bedrijfsprocessen, intern management, statistieken en managementrapportage. We verwerken persoonsgegevens voor de uitvoering van onze financiŽle diensten en om het management te helpen bij de besluitvorming voor onze werking en diensten.
 • Voldoen aan de wettelijke verplichtingen die wij hebben. Wij verwerken uw gegevens om te voldoen aan diverse wettelijke verplichtingen en vereisten Bijvoorbeeld (niet-exhaustief):
  • Voldoen aan de wettelijke verplichting om een voorafgaande ingebrekestelling te sturen naar de schuldenaar van een vordering zoals opgelegd door de Wet betreffende de Minnelijke Invordering, het Burgerlijk Wetboek en de Loonbeschermingswet.
  • Voldoen aan de wettelijke verplichtingen inzake consumentenkrediet in het Wetboek van Economisch recht.
  • Voldoen aan de wettelijke verplichtingen inzake collectieve schuldenregelingen.
  • Voldoen aan de wettelijke verplichtingen inzake faillissementen en gerechtelijke reorganisaties zoals neergelegd in Boek XX Wetboek van Economisch recht.

Wanneer de verwerking van uw gegevens niet te verenigen is met een van de eerder genoemde doeleinden, vragen wij u om uw expliciete toestemming. U kunt altijd weigeren om toestemming te geven of uw toestemming weer intrekken.

4. Met wie delen we uw gegevens en waarom ?

Om u de best mogelijke diensten aan te kunnen bieden, delen we bepaalde gegevens intern (dat wil zeggen met andere ING-entiteiten) en extern (dat wil zeggen met derden buiten FIDUCRE).

Wanneer wij uw persoonsgegevens extern delen met derden (dus buiten FIDUCRE) in landen buiten de Europese Economische Ruimte (EER), nemen we altijd de nodige maatregelen om deze gegevens te beschermen. In geval van een overdracht naar een land buiten de Europese Economische Ruimte (EER) waarbij de lokale regels als ontoereikend aanzien worden door de Europese Commissie, zal FIDUCRE zich berusten op o.a.:

 • Het sluiten of de uitvoering van een overeenkomst of transactie met u, of een transactie met derden in uw voordeel;
 • Het naleven van de verplichtingen gebaseerd op de toepasselijke lokale wet- en regelgeving;
 • Het gebruik van modelcontracten van de Europese Unie; wanneer van toepassing, gebruiken we standaard contractuele clausules in contracten met dienstverleners om te verzekeren dat de AVG-regels worden nageleefd bij het overdragen van persoonsgegevens buiten de Europese Economische Ruimte (EER);
 • Gegevensoverdrachten die noodzakelijk zijn voor het algemeen belang;
 • Uw uitdrukkelijke toestemming;
 • Het naleven van internationale akkoorden.

ING-entiteiten

Om diverse redenen worden er gegevens uitgewisseld tussen ING-entiteiten en -bijkantoren (zie het hoofdstuk ĎWat we met uw persoonsgegevens doení voor een volledig overzicht). We kunnen gegevens ook opslaan in centrale databanken of ze uit efficiŽntieoverwegingen verwerken op een centraal punt binnen ING.

Overheidsinstanties en toezichthoudende en gerechtelijke autoriteiten

Om te voldoen aan onze wettelijke verplichtingen kunnen we gegevens verstrekken aan bevoegde overheidsinstanties en toezichthoudende en gerechtelijke autoriteiten zoals:

 • overheidsinstanties, regelgevende instanties en toezichthouders zoals de centrale banken en andere financiŽle toezichthouders in de landen waar we actief zijn.
 • de belastingdienst, die ons kan vragen om informatie te verstrekken over het vermogen van klanten en andere persoonsgegevens zoals uw naam, contactgegevens en andere informatie over uw organisatie. In dat kader kunnen we uw identificatiegegevens verwerken, zoals uw sociale zekerheidsnummer, fiscaal identificatienummer of andere nationale identificatienummers, overeenkomstig de wet- en regelgeving die van toepassing is.
 • gerechtelijke/wetshandhavende instanties zoals de politie, openbaar aanklagers, rechtbanken en organisaties die zich bezighouden met arbitrage/bemiddeling nadat zij hier uitdrukkelijk en op wettelijke gronden om verzocht hebben.

FinanciŽle instellingen

Voor het verwerken van bepaalde betalings- en geldopnametransacties kan het nodig zijn dat we informatie over klanten of hun vertegenwoordigers delen met andere banken en gespecialiseerde financiŽle bedrijven. We delen ook informatie met specialisten in de financiŽle sector die ons helpen met financiŽle diensten zoals:

 • uitwisseling van beveiligde berichten over financiŽle transacties;
 • betalingen en overschrijvingen wereldwijd;
 • wereldwijde verwerking van elektronische transacties;
 • afhandeling van binnenlandse of grensoverschrijdende betalingstransacties.

Dienstverleners en andere derden

Wanneer wij andere dienstverleners of derden gebruiken in het kader van bepaalde gangbare bedrijfsactiviteiten, kan het nodig zijn dat wij uw persoonsgegevens delen voor de uitvoering van specifieke taken. Daarbij gaat het om zaken als

 • het ontwerpen, ontwikkelen en onderhouden van internettools en webapplicaties;
 • het verlenen van applicatie- of infrastructuurdiensten (zoals clouddiensten);
 • het opstellen van rapporten en statistieken, ;
 • juridische diensten, controlediensten en andere bijzondere diensten die worden verleend door advocaten, notarissen, trustees, auditors en andere professionele adviseurs;
 • het met de hulp van gespecialiseerde bedrijven ontdekken, onderzoeken en voorkomen van fraude en andere misdrijven;
 • het verlenen van gespecialiseerde diensten zoals het archiveren van fysieke documenten en het verlenen van diensten door aannemers en externe dienstverleners;

Een lijst met derde partijen en externe dienstverleners werd opgenomen hoofdstuk 11.

5. Wat zijn uw rechten en hoe respecteren we ze ?

Wij respecteren uw individuele rechten om te bepalen hoe uw persoonsgegevens worden gebruikt. Daarbij gaat het om:

Het recht op inzage

U hebt het recht om de door ons verwerkte persoonsgegevens in te zien.

Het recht op rectificatie

Als uw persoonsgegevens onjuist of onvolledig zijn, hebt u het recht ons te vragen deze aan te passen. Als wij gegevens over u hebben gedeeld met derden en deze gegevens worden naderhand verbeterd, brengen we die derden daarvan op de hoogte.

Het recht op bezwaar tegen gegevensverwerking

U kunt bezwaar aantekenen tegen het feit dat FIDUCRE voor haar eigen gerechtvaardigde belangen gebruikmaakt van uw persoonsgegevens als u daarvoor een legitieme reden heeft. Wij nemen uw bezwaar in behandeling en onderzoeken of de verwerking van uw informatie een dusdanig grote impact op u heeft dat wij moeten stoppen met het verwerken van uw persoonsgegevens.

U kunt er evenwel geen bezwaar tegen maken dat wij uw persoonsgegevens verwerken als

 • wij wettelijk verplicht zijn om dat te doen;
  of
 • het noodzakelijk is om een overeenkomst met u te sluiten of uit te voeren.

U kan ook bezwaar maken tegen het ontvangen van commerciŽle berichten (per e-mail, post of telefoon) of het gebruik van uw persoonsgegevens voor statistische doeleinden.

Het recht om bezwaar te maken tegen geautomatiseerde besluitvorming

De debiteur en elke andere betrokken persoon heeft het recht, op elk ogenblik, op eenvoudig verzoek en gratis om zich te verzetten, om redenen die te maken hebben met zijn bijzondere toestand, tegen de verwerking van zijn persoonsgegevens.

In dat geval kunnen FIDUCRE NV of het ander betrokken bedrijf uit de ING-groep echter aantonen dat er wettige en dwingende redenen zijn voor de verwerking (b.v. die prevaleren op de belangen en de rechten en vrijheden van de betrokken persoon, of door de vaststelling, uitoefening of verdediging van rechten voor de rechtbank).

Het recht op beperking van de verwerking

U hebt in de onderstaande gevallen het recht ons te vragen om het gebruik van uw persoonsgegevens te beperken als :

 • U van mening bent dat de persoonsgegevens onjuist zijn;
 • Wij de gegevens onrechtmatig verwerken;
 • Wij de gegevens niet langer nodig hebben, maar u wilt graag dat we ze bewaren om ze te gebruiken in een juridische procedure;
 • U bezwaar hebt gemaakt tegen ons gebruik van uw gegevens voor onze eigen gerechtvaardigde belangen.

Het recht op de overdraagbaarheid van uw gegevens

U hebt het recht ons te vragen uw persoonsgegevens rechtstreeks over te dragen aan u of een ander bedrijf. Dit geldt voor persoonsgegevens die we geautomatiseerd verwerken met uw toestemming of op basis van een overeenkomst met u. Voor zover technisch mogelijk zullen we uw persoonsgegevens overdragen.

Het recht om vergeten te worden

U kunt ons vragen om uw persoonsgegevens te verwijderen. In sommige gevallen is FIDUCRE echter wettelijk verplicht om deze gegevens te bewaren. Dit recht om vergeten te worden is van toepassing indien:

 • we ze niet meer nodig hebben voor het oorspronkelijke doel;
 • u uw toestemming voor de verwerking ervan intrekt;
 • u bezwaar maakt tegen het gebruik van uw gegevens voor onze eigen gerechtvaardigde belangen of voor gepersonaliseerde commerciŽle berichten;
 • FIDUCRE uw persoonsgegevens onrechtmatig verwerkt; of
 • wet- en regelgeving FIDUCRE verplicht om uw persoonsgegevens te wissen.

Het uitoefenen van uw rechten

Indien u uw rechten wilt uitoefenen, gelieve de onderstaande contactgegevens van FIDUCRE te gebruiken.

 • E-mail : legal@fiducre.be
 • Brief: FIDUCRE NV, LEGAL, Marnixlaan 24, B-1000 Brussel

Het recht om een klacht in te dienen

Als u als betrokkene niet tevreden bent over de manier waarop wij hebben gereageerd op uw bezwaren, dan hebt u het recht om bij ons een klacht in te dienen.

 • E-mail : privacy@fiducre.be
 • Brief: FIDUCRE NV, Klachten - Privacy Office, Marnixlaan 24, B-1000 Brussel

Als u alsnog ontevreden bent over onze reactie op uw klacht, heeft u eveneens de mogelijkheid om informatie te vragen en het recht om een klacht in te dienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit (o.a. via de website : www.gegevensbeschermingsautoriteit.be)

Bij het uitoefenen van uw rechten vragen we u om uw vraag zo veel mogelijk te specificeren zodat wij uw vraag beter kunnen beantwoorden. Wij kunnen u vragen om een kopie van uw identiteitskaart te sturen en om bijkomende informatie te bezorgen om uw identiteit te verifiŽren.

In sommige gevallen kunnen wij uw verzoek weigeren en, indien wettelijk toegelaten, laten we u de reden voor deze weigering weten. Indien toegelaten door wet- en regelgeving, kunnen we een redelijke vergoeding aanrekenen voor het verwerken van uw verzoek.

Wij willen uw verzoek zo snel mogelijk behandelen. In elk geval zou de behandeling van uw verzoek niet langer mogen nemen dat 1 maand na het ontvangen van uw verzoek. Indien we meer tijd nodig hebben voor het verwerken van uw verzoek, zullen wij u hiervan op de hoogte stellen en de redenen geven voor deze vertraging.

6. Bent u verplicht ons gegevens te verstrekken ?

In sommige gevallen zijn wij wettelijk verplicht om persoonsgegevens te verzamelen of moeten wij over uw persoonsgegevens beschikken voordat we bepaalde diensten verlenen of bepaalde producten verstrekken. We verbinden ons ertoe alleen persoonsgegevens die strikt noodzakelijk zijn voor het betreffende doel, te vragen. Als u de benodigde persoonsgegevens niet verstrekt, kan dat leiden tot vertragingen of weigering van bepaalde producten en diensten, bijvoorbeeld leningen of beleggingen.

7. Hoe beschermen we uw persoonsgegevens ?

Wij nemen passende technische en organisatorische maatregelen (beleid en procedures, IT-beveiliging, enzovoort) om de vertrouwelijkheid en integriteit van uw persoonsgegevens en van de manier waarop deze worden verwerkt te waarborgen. Wij hanteren binnen heel ING een intern beleidskader en minimumstandaarden om uw persoonsgegevens te beschermen. De beleidsregels en standaarden worden regelmatig aangepast aan nieuwe regelgeving en ontwikkelingen op de markt.

Daarnaast zijn medewerkers van FIDUCRE verplicht tot vertrouwelijkheid en mogen zij uw persoonsgegevens niet zonder rechtvaardigingsgrond aan derden verstrekken. Neem altijd contact op met FIDUCRE als u vermoedt dat uw persoonsgegevens in verkeerde handen zijn gevallen. Zo helpt u ons om uw persoonsgegevens te blijven beschermen.

8. Hoe lang bewaren we uw persoonsgegevens ?

We mogen uw persoonsgegevens bewaren zolang deze nodig zijn voor het doel waarvoor ze oorspronkelijk zijn verzameld. Bijgevolg variŽren de bewaartijden afhankelijk van de omstandigheden. Om te beslissen hoe lang persoonsgegevens moeten worden bewaard, moeten we ook rekening houden met de bewaringsplicht die andere geldende wetten kunnen opleggen. We kunnen uw persoonsgegevens ook bewaren als bewijsmateriaal in eventuele rechtszaken. In dat geval zullen dergelijke persoonsgegevens niet actief gebruikt worden.

Bijvoorbeeld, uw gegevens kunnen tot tien jaar nadat de schuldvordering werd terugbetaald worden bewaard. Wanneer uw persoonsgegevens niet langer nodig zijn voor een procedure of activiteit waarvoor ze oorspronkelijk waren verzameld, wissen we de gegevens of bundelen we ze op een bepaald abstractieniveau (aggregatie), maken we ze anoniem en gebruiken we ze volgens de toepasselijke wet- en regelgeving. Hetzelfde wordt contractueel vereist van de externe partijen waarmee FIDUCRE NV samenwerkt.

9. Wijzigingen van deze Verklaring

Deze Verklaring inzake de bescherming van de persoonsgegevens kan worden aangepast aan gewijzigde wet- en regelgeving en/of aan de wijze waarop wij persoonsgegevens verwerken. Deze versie is opgesteld op 1 september 2021 en treedt in werking op 1 september 2021. Zij vervangt de versie van 25 mei 2018. De meest recente versie kunt u altijd vinden op de website www.fiducre.be.

10. Contact en vragen

Als u meer wilt weten over het beleid van FIDUCRE ten aanzien van privacy en gegevensverwerking, over de manier waarop wij uw persoonsgegevens gebruiken en over , kunt u een e-mail sturen, ons bellen of een brief sturen.

Land Contact gegevens FIDUCRE Autoriteit voor bescherming van persoonsgegevens
BelgiŽ Telefoon: 0032 2 728 95 30
Mail: privacy@fiducre.be
Per brief: FIDUCRE NV, Privacy Office, Marnixlaan 24 B-1000 Brussel
Gegevensbeschermingsautoriteit (https://www.gegevensbeschermingsautoriteit.be)

11. Aanvulling op de Verklaring van FIDUCRE NV

Bevoegde autoriteiten

De volgende bevoegde autoriteiten ontvangen persoonlijke gegevens:

 • Juridische mededelingen naar gerechtelijke of administratieve autoriteiten, of een buitengerechtelijke ombudsdienst of een vereniging voor de verdediging van de belangen van bepaalde personen of zaken,
 • Juridische communicatie met de Centrale Contactpersoon van de Nationale Bank van BelgiŽ (NBB),
 • Juridische communicatie met de Centrale voor Kredieten aan Particulieren en Ondernemingen van de NBB,
 • Communicatie naar het Bestand van de niet-gereglementeerde registraties van de NBB.
 • Mededelingen aan overheidsorganen of -instanties, met name bijvoorbeeld:
  • Federale Pensioendienst
  • Rijksdienst voor Jaarlijkse Vakantie (RJV)
  • Waarborg en Sociaal Fonds Horeca
  • Famiris
  • Fons
  • Famiwal

Specialisten in de financiŽle sector

De belangrijkste specialisten in de financiŽle sector die ook de wettelijke verplichting hebben om persoonsgegevens zorgvuldig te gebruiken zijn:

 • SWIFT CVBA (gevestigd in BelgiŽ) voor de uitwisseling van berichten in het kader van beveiligde financiŽle transacties, waarvan de gegevens zijn opgeslagen in de Verenigde Staten en die onder de Amerikaanse wetgeving vallen ;
 • ē Isabel (gevestigd in BelgiŽ) voor diensten via internet en de Zoomit-service van Isabel;

Wij nodigen u uit om de verklaringen over de bescherming van de persoonsgegevens van de bovengenoemde financiŽle sectorspecialisten te lezen. U vindt deze terug op de respectievelijke websites.

Dienstverleners

Sommige specifieke persoonlijke gegevens kunnen worden gedeeld met de volgende dienstverleners :

 • De diensten van Graydon BelgiŽ NV, Dun & Bradstreet, SWIFT CVBA, Internetzoekmachines, de pers en andere betrouwbare bronnen in het kader van het bestrijden van terrorisme en witwassen.
 • De financiŽle informatie dienst van Graydon BelgiŽ NV, de diensten voor de identificatie van contactgegevens van Black Tiger Belgium NV (gevestigd in BelgiŽ), Roularta Media Group NV (gevestigd in BelgiŽ) , en andere zoekmachines
 • De financiŽle- en commerciŽle informatiedienst van Coface NV (Frankrijk), Roularta Media Group NV (gevestigd in BelgiŽ).
 • Voor het beheer van informatica/elektronisch beheer (hierin begrepen de veiligheid): de ICT-leveranciers zoals Merak NV (BelgiŽ), CODIX SA (Frankrijk), Sopra Steria Group (Frankrijk), Getronics (Nederland)
 • De diensten van Opportunity SaS (Frankrijk) en Cannock Outsourcing BV (Nederland) in het kader van het beheer van dossiers, meer bepaald de contactname met contractspartijen
 • Ondernemingen die een activiteit van minnelijke invorderingen van schulden uitoefenen conform artikel 4 van de wet van 20 december 2002 met betrekking tot de minnelijke invordering van schulden van de consument en andere ondernemingen die een activiteit van minnelijke invordering van schulden uitoefenen binnen de EER zoals bijvoorbeeld Collactive BV (Nederland), Creditreform Luxembourg SA (Luxemburg) en Saint Louis Recouvrement SA (Frankrijk).
 • Voor het archiveren van uw gegevens: Iron Mountain Belgium NV (BelgiŽ), Merak NV (BelgiŽ)

Verzekeringen

Persoonlijke data kunnen worden verzonden als onderdeel van het uitvoeren van een verzekeringscontract naar entiteiten buiten ING Groep die zijn gevestigd in een Lidstaat van de Europese Unie.

Wettelijke informaties

 

WETTELIJKE INFORMATIES conform Boeken XII en XVI van het Wetboek van Economisch Recht.

 • Handelsnaam en Rechtsvorm:
  FIDUCRE NV oefent de activiteit van schuldinvorderaar uit onder de vorm van een naamloze vennootschap en onder de handelsbenaming Fiduciaire Du Crťdit Ė Fiduciaire van het krediet.
 • Geografisch adres en maatschappelijke zetel:
  Marnixlaan 24, 1000 Brussel
 • Algemene contactgegevens beschikbaar voor rechtstreekse klachten of informatieverzoek:
  Tel. +32 2 728 95 30
  Fax +32 2 728 95 27
  Mail@fiducre.be
 • Handelsregister en inschrijvingsnummer Kruispuntbank der ondernemingen:
  RPR Brussel 0403.173.372
  BTW BE 0403.173.372
 • Het identificatienummer zoals bedoeld in artikel 50 van het Wetboek van de belasting over de toegevoegde waarde:
  BTW BE 0403.173.372
 • Bevoegde toezichthoudende autoriteit:
  De Federale Overheidsdienst Economie, K.M.O., Middenstand & Energie, Dienst Controle en Bemiddeling, , North Gate III (NG III) is toezichthoudende overheid van FIDUCRE NV (KB van 4 april 2003) voor al haar activiteiten als schuldinvorderaar.
  De Autoriteit Voor FinanciŽle Diensten en Markten (FSMA) is toezichthoudende overheid van FIDUCRE NV voor al haar activiteiten als kredietbemiddelaar.
 • Beroepstitel en de lidstaat waar deze is verleend.
  FIDUCRE NV is ingeschreven als schuldinvorderaar conform het Koninklijk besluit van 17/02/2005 tot regeling van de inschrijving van de personen die een activiteit van minnelijke invordering van schulden uitoefenen en van de waarborgen waarover deze personen moeten beschikken en dit binnen de lidstaat BelgiŽ.
  FIDUCRE NV is vervolgens (conform art. VII.188ß3 WER) ingeschreven als makelaar in consumentenkrediet in het register van de bemiddelaars in consumentenkrediet bij besluit van het Directiecomitť van de Autoriteit Voor FinanciŽle Diensten en Markten (FSMA) van 12 november 2018 (Ref 0403173372-17536-INCOBR).
  FIDUCRE NV is ten slotte (conform art. VII.182ß3 WER) ingeschreven als ďmakelaar in hypothecair kredietĒ in het register van de bemiddelaars in hypothecair krediet bij besluit van het Directiecomitť van de Autoriteit Voor FinanciŽle Diensten en Markten (FSMA) van 12 november 2018 (Ref 0403173372-17536-IMMOBR).
 • De beroepsvereniging of beroepsorganisatie waarbij FIDUCRE NV is ingeschreven:
  FIDUCRE NV is aangesloten bij de Belgische Vereniging van Incasso-ondernemingen In het Frans: Association Belge des sociťtťs de Recouvrement de crťances, in het kort : ABR-BVI vzw, Chaussee de Marche 511, 5101 Erpent - KBO 451.264.388
  Voor meer informatie verwijzen wij u naar www.abrbvi.be
 • Van toepassing zijnde beroepsregels en gedragscodes en de wijze van toegang ertoe:
  FIDUCRE NV is onderworpen aan de deontologische code van de Belgische Vereniging van Incasso-ondernemingen (ABR-BVI). De volledige tekst is terug te vinden op de website van FIDUCRE NV onder: http://www.fiducre.be/nl/deontologisch/deontologischecode.doc
  FIDUCRE NV is onderworpen aan de bepalingen van de wet van 20 december 2002 betreffende de minnelijke invordering van schulden van de consument. (B.S. 29/01/2003)
 • Algemene voorwaarden FIDUCRE NV:
  De algemene voorwaarden die FIDUCRE NV hanteert, kunnen nagelezen worden op http://www.fiducre.be
 • Gegevens beroepsaansprakelijkheidsverzekeraar en dekking:
  Axa Belgium NV
  Vorstlaan 25
  1170 Brussel
  KBO 404.483.367
  De onderschreven polis geeft dekking in volgende landen: Europese Unie en Zwitserland.
 • Op de contracten van FIDUCRE NV toepasselijk recht en/of bevoegde rechter:
  Het Belgisch recht is van toepassing op de contracten die met FIDUCRE NV worden aangegaan. De Rechtbanken van het Gerechtelijk arrondissement Brussel zijn bevoegd.
 • In geval van klacht in het kader van de activiteit van kredietbemiddelaar (zie 6 en 7) dient u vooreerst contact op te nemen met Fiducre zoals beschreven onder 3, met duidelijke omschrijving van uw klacht. Als u niet akkoord gaat met de voorgestelde oplossing kan u contact opnemen met Ombudsfin VZW, North Gate II, Koning Albert II-laan te 1000 Brussel: Tel. +32 2 545 77 70, Fax +32 2 545 77 79, ombudsman@ombudsfin.be of via de website www.ombudsfin.be.
Website by Dreammachine