Nederlands - Français
Home > Wettelijke bepalingen
Print deze pagina
Wettelijke bepalingen

Privacyverklaring

 

I. Inleiding

I.I. Respect voor de persoonlijke levenssfeer

FIDUCRE NV hecht veel belang aan de bescherming van uw persoonlijke levenssfeer. FIDUCRE NV wenst (uw) persoonsgegevens op wettelijke, eerlijke en transparante wijze te verwerken. Deze verklaring wil u in lichten over de door FIDUCRE NV vooropgestelde verwerkingswijze van de persoonsgegevens die op u betrekking hebben, als:

 • klant van FIDUCRE NV;
 • een persoon die gebonden is met een klant van FIDUCRE NV, bijvoorbeeld als vertegenwoordiger, bediende, contactpersoon, of eindbegunstigde;
 • debiteur van een schuldvordering die eigendom is van FIDUCRE NV of debiteur in een schuldvordering waarvoor FIDUCRE NV een invorderingsmandaat heeft gekregen. Een debiteur in deze statement dient begrepen te worden als hoofdschuldenaar, medeschuldenaar, borg, erfgenamen, elke persoon die kan gehouden worden tot betaling van de schuld in de ruimste zin of nog als een persoon die een debiteur vertegenwoordigt
 • gebruiker van de informaticasystemen van FIDUCRE NV of bezoeker van de Internetsite van FIDUCRE NV.

I.II. Verwerking van de persoonsgegevens

Persoonsgegevens betreffen alle informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon (“de betrokkene” genoemd in de wet over de persoonlijke levenssfeer). Het kan gaan om de naam van een persoon, een foto, een telefoonnummer (zelfs een telefoonnummer op het werk), een code, een paswoord, een bankrekeningnummer, een band met een onderneming of andere personen, een e-mailadres…

Een verwerking van gegevens is een bewerking of een geheel van bewerkingen met betrekking tot persoonsgegevens. Die bewerkingen zijn bijzonder uiteenlopend en betreffen onder andere het verzamelen, opslaan, gebruiken, wijzigen, doorgeven van de gegevens.

I.III. Onderhavige verklaring

We raden u aan om deze verklaring aandachtig te lezen, want ze heeft betrekking op uw wettelijke rechten en verplichtingen. Als u klant bent van Fiducré(vennootschap) heeft de wetgeving op de bescherming van de persoonlijke levenssfeer op u geen betrekking. FIDUCRE NV is niettemin gehouden tot een redelijke discretie.

I.IV. Bijkomende informatie – verwijzing

U vindt bijkomende informatie over de wetgeving betreffende de bescherming van de persoonlijke levenssfeer in België op de Internetsite van de Gegevensbeschermingsautoriteit: http://www.privacycommission.be.

I.V. FIDUCRE NV en ING-groep

FIDUCRE NV is een incassomaatschappij die actief is in België en in het buitenland. Haar maatschappelijke zetel is gevestigd in de Marnixlaan 24, 1000 Brussel .

FIDUCRE NV maakt deel uit van de ING-groep, die een “geïntegreerde bank- en verzekeringsgroep” is, namelijk een groep van ondernemingen die, via een nauwe samenwerking, bank-, investerings- en verzekeringsproducten ontwikkelt en verdeelt, en aanverwante diensten biedt. De ING-groep richt zich hoofdzakelijk naar particulieren, KMO’s en begoede klanten. De ING-groep is nog actief via bedrijven en filialen in verscheidene landen van de Europese Unie en ook daarbuiten.

In België maken volgende bedrijven deel uit van de “ING-groep”: ING België NV, ING Lease Belgium NV, Record Credits NV.

U vindt bijkomende informatie over de activiteiten van FIDUCRE NV op de Internetsite https://www.fiducre.be.

II. Verwerkingsverantwoordelijke – verwerker

II.I. Verwerkingsverantwoordelijke – eigen schuldvorderingen

Conform de Verordening 2016/679 van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG (algemene verordening gegevensbescherming) is FIDUCRE NV verantwoordelijk voor de verwerking van de persoonsgegevens van de natuurlijke personen (of het nu debiteurs zijn, hun vertegenwoordigers, gebruikers, de vertegenwoordigers van haar klanten en de bezoekers, …).

Hierdoor is FIDUCRE NV gehouden tot het naleven van de wettelijke vereisten en beperkingen inzake de verwerking van uw gegevens voor de doeleinden die FIDUCRE NV zelf bepaalt.

II.II. Verwerkingsverantwoordelijke – mandaat van klanten buiten de ING-groep

In het geval dat FIDUCRE NV tussenkomt in haar hoedanigheid van mandataris van een klant voor het incasseren van een schuldvordering en indien die klant geen deel uitmaakt van de ING-groep zoals hierboven bepaald, zal FIDUCRE NV dit doen in haar hoedanigheid als verwerkingsverantwoordelijke. In dat geval zal ze zich conformeren naar vermelde wetten en regelgevingen.

II.III. Verwerker – mandaat van de klanten uit de ING-groep

In het geval dat FIDUCRE NV tussenkomt in haar hoedanigheid van mandataris van een klant voor het incasseren van een schuldvordering en indien die klant deel uitmaakt van de ING-groep, zal FIDUCRE NV dit doen in haar hoedanigheid van verwerker. In dat geval zal ze zich conformeren naar de geldende contractuele beschikkingen met de klant-schuldeiser evenals naar de toepasselijke wetten en regelgevingen.

III. Verwerking door FIDUCRE NV van de persoonsgegevens met betrekking tot haar debiteuren

De persoonsgegevens die worden meegedeeld of die ter beschikking worden gesteld van FIDUCRE NV worden door haar verwerkt in naleving van de Europese Verordening van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens (hierna de “Europese Verordening”)

De persoonsgegevens met betrekking tot de debiteur bedoeld in huidig “PRIVACY STATEMENT” zijn de gegevens van de debiteur, indien het een natuurlijke persoon betreft, of, indien de debiteur een rechtspersoon is, de gegevens met betrekking tot haar vertegenwoordigers, mandatarissen, effectieve begunstigden of bedienden (hierna aangeduid als “gegevens van de debiteur en andere betrokken personen”). De hiermee bedoelde gegevens zijn, onder andere, degene die betrekking hebben op de identiteit, de woonplaats, het persoonlijk statuut van de betrokken personen of, de bezittingen, de financiële verbintenissen en de bank-, financiële en verzekeringsverrichtingen (hierin begrepen de overeenkomsten) betreffende de betrokken personen.

De persoonsgegevens die door FIDUCRE NV worden verwerkt, zijn diegene die aan FIDUCRE NV worden doorgegeven:

 • door de afgifte of de verzending naar FIDUCRE NV – door de debiteur, zijn eventuele mandataris, de overdrager in het kader van een overeenkomst van overdracht van schuldvordering of een derde – van een ingevuld formulier of document, of van een order, een aanvraag, wat ook de drager ervan moge zijn (b.v. per brief, telefax, elektronisch communicatiemiddel...),
 • of op een andere manier (bijvoorbeeld, tijdens het bezoek van de debiteur aan het loket van FIDUCRE NV, per telefoon...).

Om in het bijzonder te voldoen aan zijn reglementaire verplichtingen en om de juistheid van de stappen die gezet worden in het kader van haar activiteiten te verzekeren, verzamelt FIDUCRE NV ook gegevens via de raadpleging van externe bronnen, of zou die kunnen verzamelen. Deze kunnen zijn (op niet-uitputtende wijze):

 • openbare databanken, bijvoorbeeld:
  • de gemeenten;
  • het Belgisch Staatsblad, in het kader van de identificatie van onbekwame personen en hun vertegenwoordigers of nog vertegenwoordigers van vennootschappen, in het kader van mandaten, faillissementen en eventuele borgstellingen;
  • de Centrale voor kredieten aan particulieren en ondernemingen van de Nationale Bank van België in het kader van de bestrijding van overmatige schuldenlasten.
  • de Kruispuntbank van Ondernemingen (KBO).
 • of private databanken, bijvoorbeeld:
  • Graydon Belgium NV, Bisnode Belgium, Credit Management & Advice, Agreco Services, zoekmachines op het Internet;
  • de dienst voor financiële en commerciële informatie van Trends Business Information in het kader van de identificatie van vertegenwoordigers van vennootschappen.

Tenslotte verwerkt FIDUCRE NV later de persoonsgegevens voor volgende doeleinden:

 1. de invordering van schulden als eigenaar van de betrokken schuldvorderingen of als mandataris van de eigenaar van de betrokken schuldvorderingen;
 2. het overbrengen van de gegevens in een archief;
 3. interne audits of interne en externe onderzoekingen;
 4. de invoering van operationele controles;
 5. statistisch, historisch of wetenschappelijk onderzoek;
 6. het regelen van onenigheden of geschillen;
 7. de juridische of commerciële raadpleging.

IV. Vertrouwelijkheid over de persoonsgegevens en mededeling aan derden

De verwerking door FIDUCRE NV van de gegevens van de debiteur en van de andere betrokken personen voor de hierboven vermelde doeleinden gebeurt op vertrouwelijke wijze.

Ze zijn niet bestemd om aan andere derden doorgegeven te worden dan:

 • de door de debiteur en de andere betrokken personen aangeduide personen,
 • de ondernemingen of personen waarvan de tussenkomst noodzakelijk of nuttig is om één van de in artikel III vermelde doeleinden te bereiken, onder andere:
  • voor het beheer van informatica/elektronisch beheer (hierin begrepen de veiligheid): de ICT-leveranciers zoals Merak NV (België), CODIX SA (Frankrijk), Getronics (Nederland)...
  • voor het archiveren van uw gegevens: Iron Mountain Belgium NV (België), Merak NV (België),
  • de bedrijfsrevisoren, advocaten, juridische, fiscale of commerciële adviseurs, auditeurs, notarissen, gerechtsdeurwaarders…
  • de verzekeraars…
  • de Nationale Bank van België (het bestand van de niet-gereglementeerde registraties, Centrale voor kredieten aan particulieren)
 • de FOD ECONOMIE;
 • Financial Services and Market Authority (FSMA);
 • Procureur des Konings, Belgische en buitenlandse Hoven en Rechtbanken;
 • de bedrijven van de ING-groep al dan niet gevestigd in een lidstaat van de Europese Unie;
 • verzekeringsmaatschappijen,
 • de mandatarissen zoals bedoeld in art. 7 van de wet van 20 december 2002 met betrekking tot de minnelijke invordering van schulden van de consument;

en dit, conform de hierna volgende beschikkingen.

De gegevens van de debiteur en van de andere betrokken personen kunnen zo overgedragen worden naar een land dat geen lidstaat is van de Europese Unie.

Nochtans, in geval van overdracht van persoonsgegevens naar een land dat geen lidstaat is van de Europese Unie dat geen aangepast niveau van bescherming verzekert, zal FIDUCRE NV die overdracht enkel uitvoeren in de gevallen die voorzien zijn door de wetgeving die toepasselijk is inzake de bescherming van de persoonlijke levenssfeer, bijvoorbeeld door te voorzien in aangepaste contractuele beschikkingen zoals bedoeld in artikel 46.2. van de Verordening.

Gegevens van de debiteur en de andere betrokken personen worden uitgewisseld tussen de bestaande of op te richten bedrijven van de ING bank-, financiële en verzekeringsgroep al dan niet gevestigd in een lidstaat van de Europese Unie.

De ING-groep is een geheel van ondernemingen die activiteiten uitoefenen in bankwezen, verzekeringen, leasing, vermogensbeheer en/of activiteiten in het verlengde hiervan. De debiteur en de andere betrokken personen kunnen een lijst aanvragen van de bedrijven van de ING-groep die gevestigd zijn in België, in een andere lidstaat van de Europese Unie of in een ander derde land, en die deelnemen aan de uitwisseling van gegevens betreffende de debiteur en de andere betrokken personen.

Die bedrijven waarborgen een hoge graad van bescherming van de persoonsgegevens die worden uitgewisseld en zijn gehouden, wat hen betreft, tot een geheimhoudingsplicht.

De Belgische of buitenlandse gerechtelijke of administratieve overheden of toezichthoudende organen kunnen, in bepaalde gevallen voorzien door de wetgeving of een lokale regelgeving, eisen van FIDUCRE NV of van een bedrijf waaraan gegevens zijn doorgegeven door FIDUCRE NV conform wat voorafgaat, dat het geheel of een gedeelte van de persoonsgegevens van debiteuren hen wordt doorgegeven. Sommige gegevens van de debiteur worden, bijvoorbeeld, doorgegeven aan het contactpunt bij de kredietcentrales van de Nationale Bank van België.

V. Rechtmatigheid van de verwerkingen

De verwerkingen, hierin begrepen de mededelingen, in voornoemd artikel IV worden slechts rechtmatig uitgevoerd in de mate dat minstens één van volgende voorwaarden is vervuld:

 1. de verwerking is noodzakelijk voor de naleving van wettelijke verplichtingen waaraan FIDUCRE NV onderworpen is:
  • in het kader van de wetgeving op de bescherming van de consument (hierin begrepen de bestrijding van overmatige schuldenlast van deze laatste), onder andere Boek III (“Vrijheid van vestiging, dienstverlening en algemene verplichtingen van de ondernemingen”), VI (“Marktpraktijken en consumentenbescherming"), VII ("Betalings- en kredietdiensten") en XII (“Recht van de elektronische economie”) van het Wetboek van economisch recht;
  • in het kader van de wet van 20 december 2002 betreffende de minnelijke invordering van schulden van de consument;
  • in het kader van de wettelijke mededelingen aan gerechtelijke of administratieve overheden.
 2. de verwerking is noodzakelijk voor de wettige belangen van FIDUCRE NV tenzij de belangen of fundamentele vrijheden en rechten van de betrokken persoon prevaleren omdat ze een bescherming van de persoonsgegevens eisen, onder andere wanneer de betrokken persoon een kind is. De hiermee bedoelde verwerkingen zijn:
  • de verwerkingen uitgevoerd in het kader van de in artikel III vermelde doeleinden, behalve in het geval dat dergelijke verwerking wordt uitgevoerd in naleving van een hierboven vermelde wettelijke verplichting;
  • de overdracht van de in artikel III - IV bedoelde gegevens en de uitwisseling van de gegevens binnen de ING-groep in de Europese Unie.

Die verwerkingen zijn gerechtvaardigd door de wettige belangen van FIDUCRE NV die niet prevaleren op de belangen of fundamentele vrijheden en rechten van de betrokken persoon.

VI. Verwerking van gevoelige gegevens

De gegevens van raciale of etnische aard worden nooit verwerkt, onder het enige voorbehoud van de hypothese waarin ze zouden blijken uit de gegevens die de betrokken natuurlijke persoon identificeren (voornamelijk zijn naam, voornaam, adres en nationaliteit).

In die hypothese geven de debiteur en de andere betrokken personen de toelating, door die gegevens vrij mee te delen, om deze te verwerken.

De categorieën van personen die toegang hebben tot die gegevens zijn de personeelsleden van FIDUCRE NV en, desgevallend, de bedrijven (vennootschappen en natuurlijke personen) waarvan de tussenkomst noodzakelijk is.

Noch de gegevens van politieke, filosofische of godsdienstige aard, noch die met betrekking op het lidmaatschap bij een vakorganisatie of het seksueel leven, noch die met betrekking op de gezondheid worden verwerkt, onder het enige voorbehoud van de hypothese waarin ze zouden blijken uit het raadplegen van een betalingshistoriek (bijvoorbeeld, een betalingsopdracht voor een bijdrage aan en politieke partij).

In die hypothese hebben de debiteur en de andere betrokken personen de toelating gegeven, door die gegevens vrij mee te delen, om deze te verwerken, in hierboven vermeld kader.

De categorieën van personen die toegang hebben tot die gegevens zijn de personeelsleden van FIDUCRE NV en, desgevallend, de bedrijven (vennootschappen en natuurlijke personen) waarvan de tussenkomst noodzakelijk is.

VII. Bescherming van de lokalen van FIDUCRE NV

De lokalen die FIDUCRE gebruikt voor het ontvangen van personen zijn beschermd met bewakingscamera’s. Die personen worden hiervan verwittigd door de aanwezigheid van een pictogram zoals bij de wet voorzien. De zo verzamelde gegevens worden door ING verwerkt voor veiligheidsdoeleinden (bewaking van de personen en controle op de verrichtingen), en zijn niet bestemd om aan derden doorgegeven te worden, met uitzondering voor de bevoegde overheden. De debiteur en de andere betrokken personen geven hun toestemming om tijdens hun bezoeken in die lokalen gefilmd te worden.

VIII. De rechten van de debiteur

VIII.I. Rechten op verzet en geautomatiseerde individuele besluitvorming

De debiteur en elke andere betrokken persoon heeft het recht, op elk ogenblik, op eenvoudig verzoek en gratis om:

 • zich te verzetten, om redenen die te maken hebben met zijn bijzondere toestand, tegen de verwerking van zijn persoonsgegevens. Hieraan wordt gevolg gegeven binnen de kortst mogelijke termijn.

In dat geval kunnen FIDUCRE NV of het ander betrokken bedrijf uit de ING-groep echter aantonen dat er wettige en dwingende redenen zijn voor de verwerking (b.v. die prevaleren op de belangen en de rechten en vrijheden van de betrokken persoon, of door de vaststelling, uitoefening of verdediging van rechten voor de rechtbank).

VIII.II. Recht op toegang en rechtzetting

De debiteur en elke andere betrokken persoon kan toegang vragen tot de gegevens die hem betreffen, die verwerkt worden door FIDUCRE NV, een ander bedrijf uit de ING-groep dat al dan niet is gevestigd in een land van de Europese Unie of een betrokken verzekeringsmaatschappij (buiten de ING-groep) die gevestigd is in een lidstaat van de Europese Unie, en, indien nodig, vragen om rechtzetting van de foute gegevens of de schrapping van de gegevens die illegaal worden verwerkt.

VIII.III. Recht om vergeten te worden

De debiteur en elke andere betrokken persoon heeft het recht om van FIDUCRE NV en/of de andere bedrijven uit de ING-groep binnen de Europese Unie, de uitwissing te vragen, binnen de kortste termijn, van persoonsgegevens die hem betreffen (“recht om vergeten te worden”) als één van volgende voorwaarden is vervuld:

 1. de persoonsgegevens zijn niet meer nodig ten aanzien van de doeleinden waarvoor ze op een andere wijze verzameld of verwerkt werden;
 2. de betrokken persoon verzet zich tegen de verwerking nopens artikel VIII.III, en er bestaat geen wettige of dwingende reden voor de verwerking;
 3. de persoonsgegevens hebben het voorwerp uitgemaakt van een ongeoorloofde verwerking;
 4. de persoonsgegevens moeten uitgewist worden ter naleving van een wettelijke verplichting die is voorzien in het recht van de Unie of in het recht van de lidstaat waaraan FIDUCRE NV of een ander bedrijf uit de ING-groep is onderworpen;

Het recht om vergeten te worden kan echter niet uitgeoefend worden in de mate dat de bedoelde verwerking noodzakelijk is:

 1. voor de uitoefening van het recht op vrijheid van meningsuiting en informatie;
 2. om een wettelijke verplichting na te leven, die de verwerking eist die voorzien is in het recht van de Unie of in het recht van de lidstaat waaraan FIDUCRE NV of een ander bedrijf uit de ING-groep is onderworpen, in het bijzonder één van de wettelijke verplichtingen bedoeld onder punt V;
 3. met het doel op wetenschappelijk of geschiedkundig onderzoek of met statistische doeleinden, in de mate dat het recht op vergeten te worden de verwezenlijking van genoemde doelstellingen onmogelijk zou maken of zwaar in de weg zouden staan;
 4. voor de vaststelling, uitoefening of verdediging van rechten voor de rechtbank.

VIII.IV. Recht op beperking van de verwerking

De debiteur of elke andere betrokken persoon heeft het recht om van FIDUCRE NV of van het ander betrokken bedrijf uit de ING-groep de beperking van de verwerking te bekomen in één van volgende gevallen:

 1. de juistheid van de persoonsgegevens wordt door de betrokken persoon betwist, gedurende een tijdspanne die FIDUCRE NV of het ander betrokken bedrijf uit de ING-groep de mogelijkheid biedt om de juistheid van persoonsgegevens na te zien;
 2. de verwerking is niet geoorloofd en de betrokken persoon verzet zich tegen het uitwissen ervan en eist de beperking van hun verwerking in de plaats;
 3. FIDUCRE NV of het ander betrokken bedrijf uit de ING-groep heeft de persoonsgegevens niet meer nodig voor de verwerking maar ze zijn nog noodzakelijk voor de betrokken persoon voor de vaststelling, uitoefening of verdediging van rechten voor de rechtbank;
 4. de betrokken persoon heeft zich verzet tegen de verwerking, tijdens het nazicht om te weten of de wettige beweegredenen van FIDUCRE NV of het ander betrokken bedrijf uit de ING-groep prevaleren op die van de betrokken persoon.

VIII.V. Modaliteiten ter uitoefening van de rechten

De debiteur of de andere betrokken persoon geeft na afdoende te zijn geïdentificeerd (middels overmaking van een kopie van de identiteitskaart) op heldere en uitdrukkelijke wijze aan FIDUCRE NV zijn intentie kennen om een of ander uit voornoemde rechten vermeld in artikel VII uit te oefenen door zich te richten naar het Privacy Office (zie ook artikel X) van FIDUCRE NV op het adres van de maatschappelijk zetel van FIDUCRE NV of op het elektronisch adres privacy@fiducre.be.

IX. Bewaring van de gegevens door FIDUCRE NV

FIDUCRE NV bewaart de persoonsgegevens niet langer dan nodig voor de doeleinden vermeld onder III, rekening houdend anderzijds met de wettelijke archiveringstermijnen die aan FIDUCRE NV worden opgelegd en met de verjaringstermijnen van de burgerlijke en strafrechtelijke acties tegen FIDUCRE NV of de debiteur en de andere betrokken personen, en met de redenen tot onderbreking of opschorting van die termijnen.

Rekening houdend met die verschillende factoren worden volgende gegevens bij FIDUCRE NV bewaard voor volgende duurtijden:

 • de gegevens voor identificatie van de debiteur (en van de andere betrokken personen): gedurende 10 jaar na het afsluiten van de relatie;
 • de gegevens bewijsstukken en de registraties van de verrichtingen, die nodig zijn om de verrichtingen uitgevoerd door de klant of in zijn voordeel nauwkeurig opnieuw samen te stellen: gedurende 10 jaar, te rekenen vanaf de uitvoering van de betrokken verrichtingen.

onder voorbehoud van langere toepasselijke verjaringstermijnen (b.v. 30 jaar inzake hypothecair krediet) en onder voorbehoud van het ontstaan van een burgerlijk of strafrechtelijk geschil.

X. Privacy Office van FIDUCRE NV

Voor alle bijkomende informatie over de verwerking van de persoonsgegevens die door FIDUCRE NV wordt uitgevoerd en over de rechten die aan elke betrokken persoon erkend worden, kan de betrokken persoon contact opnemen met het Privacy Office van FIDUCRE NV.

Voor elke vraag of klacht kan de betrokken persoon contact opnemen met het Privacy Office van FIDUCRE NV op de wijze zoals bepaald in art. VIII.V. van onderhavig Privacy Statement. Dit Privacy Office heeft de verplichting om over de bescherming van de persoonsgegevens te rapporteren bij de afgevaardigde voor de bescherming van de gegevens (ook “Data Protection Officer “of “DPO” genoemd) van ING.

Het Privacy Office kan gecontacteerd worden:

 • Via brief op de post op het adres van de maatschappelijke zetel van FIDUCRE NV;
 • Per e-mail op volgend adres: privacy@fiducre.be

Indien de reactie vanwege FIDUCRE NV op een klacht of vraag u onvoldoende lijkt kan u de Data Protection Officer (DPO) contacteren per mail via ing-be-PrivacyOffice@ing.com of per brief gericht aan het ING Privacy Office, Sint-Michielswarande 60 , 1040 Brussel.

Elke betrokken persoon heeft eveneens het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthoudende overheid die bevoegd is inzake de bescherming van de persoonlijke levenssfeer, namelijk, voor België, de Gegevensbeschermingsautoriteit (Drukpersstraat, 35, 1000 Brussel; http://www.privacycommission.be.

Wettelijke informaties

 

WETTELIJKE INFORMATIES conform Boeken XII en XVI van het Wetboek van Economisch Recht.

 • Handelsnaam en Rechtsvorm:
  FIDUCRE NV oefent de activiteit van schuldinvorderaar uit onder de vorm van een naamloze vennootschap en onder de handelsbenaming Fiduciaire Du Crédit – Fiduciaire van het krediet.
 • Geografisch adres en maatschappelijke zetel:
  Marnixlaan 24, 1000 Brussel
 • Algemene contactgegevens beschikbaar voor rechtstreekse klachten of informatieverzoek:
  Tel. +32 2 728 95 30
  Fax +32 2 728 95 27
  Mail@fiducre.be
 • Handelsregister en inschrijvingsnummer Kruispuntbank der ondernemingen:
  RPR Brussel 0403.173.372
  BTW BE 0403.173.372
 • Het identificatienummer zoals bedoeld in artikel 50 van het Wetboek van de belasting over de toegevoegde waarde:
  BTW BE 0403.173.372
 • Bevoegde toezichthoudende autoriteit:
  De Federale Overheidsdienst Economie, K.M.O., Middenstand & Energie, Dienst Controle en Bemiddeling, , North Gate III (NG III) is toezichthoudende overheid van FIDUCRE NV (KB van 4 april 2003) voor al haar activiteiten als schuldinvorderaar.
  De Autoriteit Voor Financiële Diensten en Markten (FSMA) is toezichthoudende overheid van FIDUCRE NV voor al haar activiteiten als kredietbemiddelaar.
 • Beroepstitel en de lidstaat waar deze is verleend.
  FIDUCRE NV is ingeschreven als schuldinvorderaar conform het Koninklijk besluit van 17/02/2005 tot regeling van de inschrijving van de personen die een activiteit van minnelijke invordering van schulden uitoefenen en van de waarborgen waarover deze personen moeten beschikken en dit binnen de lidstaat België.
  FIDUCRE NV is vervolgens (conform art. VII.188§3 WER) ingeschreven als makelaar in consumentenkrediet in het register van de bemiddelaars in consumentenkrediet bij besluit van het Directiecomité van de Autoriteit Voor Financiële Diensten en Markten (FSMA) van 12 november 2018 (Ref 0403173372-17536-INCOBR).
  FIDUCRE NV is ten slotte (conform art. VII.182§3 WER) ingeschreven als “makelaar in hypothecair krediet” in het register van de bemiddelaars in hypothecair krediet bij besluit van het Directiecomité van de Autoriteit Voor Financiële Diensten en Markten (FSMA) van 12 november 2018 (Ref 0403173372-17536-IMMOBR).
 • De beroepsvereniging of beroepsorganisatie waarbij FIDUCRE NV is ingeschreven:
  FIDUCRE NV is aangesloten bij de Belgische Vereniging van Incasso-ondernemingen In het Frans: Association Belge des sociétés de Recouvrement de créances, in het kort : ABR-BVI vzw, Chaussee de Marche 511, 5101 Erpent - KBO 451.264.388
  Voor meer informatie verwijzen wij u naar www.abrbvi.be
 • Van toepassing zijnde beroepsregels en gedragscodes en de wijze van toegang ertoe:
  FIDUCRE NV is onderworpen aan de deontologische code van de Belgische Vereniging van Incasso-ondernemingen (ABR-BVI). De volledige tekst is terug te vinden op de website van FIDUCRE NV onder: http://www.fiducre.be/nl/deontologisch/deontologischecode.doc
  FIDUCRE NV is onderworpen aan de bepalingen van de wet van 20 december 2002 betreffende de minnelijke invordering van schulden van de consument. (B.S. 29/01/2003)
 • Algemene voorwaarden FIDUCRE NV:
  De algemene voorwaarden die FIDUCRE NV hanteert, kunnen nagelezen worden op http://www.fiducre.be
 • Gegevens beroepsaansprakelijkheidsverzekeraar en dekking:
  Axa Belgium NV
  Vorstlaan 25
  1170 Brussel
  KBO 404.483.367
  De onderschreven polis geeft dekking in volgende landen: Europese Unie en Zwitserland.
 • Op de contracten van FIDUCRE NV toepasselijk recht en/of bevoegde rechter:
  Het Belgisch recht is van toepassing op de contracten die met FIDUCRE NV worden aangegaan. De Rechtbanken van het Gerechtelijk arrondissement Brussel zijn bevoegd.
 • In geval van klacht in het kader van de activiteit van kredietbemiddelaar (zie 6 en 7) dient u vooreerst contact op te nemen met Fiducre zoals beschreven onder 3, met duidelijke omschrijving van uw klacht. Als u niet akkoord gaat met de voorgestelde oplossing kan u contact opnemen met Ombudsfin VZW, North Gate II, Koning Albert II-laan te 1000 Brussel: Tel. +32 2 545 77 70, Fax +32 2 545 77 79, ombudsman@ombudsfin.be of via de website www.ombudsfin.be.
Website by Dreammachine